СТАТУТ ЧИНУ

СТАТУТ

Братства Святого Архістратига Михаїла
при Українській Православній Церкві Київського Патріархату

Зі  змінами  та  доповненнями  до  статуту зареєстрованого  міністерством  України  у  справах  національностей,  міграцій  та  культів  ухваленого:  21 лютого 1995 року.

Зі  змінами  та  доповненнями  в  новій  редакції  до  статуту  зареєстрованого  управлінням  у  справах  релігійних  організацій  ухваленого:  Пр. № 7 затвердженого наказом  Міністра  № 42 від 2.08.1995 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Братство Святого Архістратига Михаїла Української Православної Церкви Київського Патріархату /далі Братство/, створене для здійснення заходів по розбудові Української Православної Церкви /УПЦ/ – Київського Патріархату, поширенню Православної Віри христової,  захисту  релігійних, культурних цінностей УПЦ Київського Патріархату та Української Нації, духовної та патріотичної підтримки Збройних Сил України.

1.2. Братство  є добровільною, релігійною, духовною організацією діяльність  якої регламентується принципами християнської, православної віри і моралі.

1.3. Братство вважає своїм небесним покровителем Святого Архістратига Михаїла і носить його ім’я.

1.4. Братство  прагне до подолання існуючого церковного розділення та утворення в Україні автокефальної єдиної Помісної Української Православної Церкви з Патріаршим престолом у м. Києві

1.5. Братство  є  правонаступником  Київського  Богоявленського  Братства  заснованого  у  1615  році,  з   ініціативи  якого  в  Україні  була  відновлена  Православна  церковна  ієрархія.

–   Київське  Богоявленське  Братство  відкрило  Братську  школу,  з  якою  у  1632 року  об`єдналася  школа  Києво-Печерської  Лаври,  що  поклало  початок  Києво-Могилянській  академії.

1.6. Братство має намір співпрацювати з релігійними, державними, громадськими, комерційними, культурно-освітніми організаціями та з фізичними особами на території України та за її кордоном для здійснення своїх статутних положень.

1.7. Братство не виконує державних Функцій. Держава не втручається в діяльність Братства, якщо вона не суперечить чинному законодавству.

II. МЕТА, ЦІЛІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСТВА.

2.1. Братство стоїть на захисті духовних, релігійних, культурних надбань і цінностей минулих, теперішніх і майбутніх поколінь Української Нації.

2.2. Прямим обов’язком Братства є відстоювання Церковної незалежності України. Братство вважає, що незалежність УПЦ Київського Патріархату відповідає духовним потребам мільйонів віруючих і є запорукою єдності Українського народу та розбудови Української Держави.

2.3. Братство допомагає православним християнам усвідомити своє призначення в земному житті; веде духовно-релігійну, просвітницьку, роз’яснювальну роботу і висповідує євангельський, православний спосіб життя.

2.4. Братство вважає своїм християнським обов’язком надавати реальну добродійну допомогу залишеним на призволяще та зубожілим верствам населення.

2.5. Для досягнення мети і здійснення своїх статутних положень Братство може  займатися такими видами діяльності:

– сприяти поширенню Православної Віри Христової і розбудови УПЦ Київського Патріархату;

– створювати представництва (осередки)  Братства при парафіях УПЦ Київського Патріархату на території  України та за кордоном;

– доброчинна, милосердна, спонсорська, засновницька діяльність;

– редакційна, друкарська, видавницька діяльність та надання поліграфічних послуг по виданню книг, журналів, брошур, газет та іншої поліграфічної продукції;

– організація та проведення просвітницьких лекцій, учбових занять, семінарів, конференцій тощо з питань духовно-релігійного, культурного життя;

– створювати молодіжні представництва, осередки Братства, недільні школи, читальні та бібліотеки;

– встановлювати і виплачувати стипендії Братства, оголошувати конкурси і виплачувати з власних коштів премії за кращі твори літератури, музики, образотворчого мистецтва, архітектури тощо, які сприяють духовному відродженню Українського народу;

– брати участь у проектуванні та будівництві споруд та комплексів релігійного, культурного та загального призначення;

– використовувати пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації в процесі своєї статутної діяльності;

– пропаганда та розвиток національних традиційних мистецтв, відродження стародавніх народних промислів та ремесел, випуск та реалізація /в тому числі організація виставок-продажів/ сувенірно-рекламної продукції, творів монументального та декоративно-прикладного мистецтва;

– реалізація нових організаційних форм, проведення оздоровчих, профілактичних міроприємств на засадах християнської моралі і любові;

– брати участь в роботі по реставрації та відбудові пам’яток архітектури, предметів, споруд релігійного, культурного та культового призначення;

– займатися історико-археологічними дослідженнями в напрямку становлення та розбудови Православної Віри та Української державності;

– організація та проведення масового та спеціального /паломництво/ туризму по місцях зародження та становлення християнської, православної віри на території України та за кордоном;

– направляти громадян за кордон для навчання в духовних, спеціальних та загальних учбових закладах і приймати з цією метою іноземних громадин;

– виробнича та сільсько-господарська діяльність для життєвих потреб Братства та структур УПЦ Київського Патріархату.

2.7. Братство має право без обмежень приймати рішення та займатись діяльністю, яка не суперечить його статутним положенням, Конституції України та чинному законодавству.

2.8. Братство взаємодіє з Українською Православною Церквою Київського Патріархату.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА БРАТСТВА.

3.1. Братство Святого Архістратига Михаїла є складовою частиною Української Православної Церкви Київського Патріархату.

3.2. Основу Братства складають представництва (осередки), які створюються за наявності не менше трьох членів.

3.3. Вищим керівним органом Братства є Загальні збори /Собор/, які скликаються за рішенням Правління Братства.

Норми представництва і умови обрання делегатів на Загальні збори /Собор/, а також місце і дата їх проведення визначаються Правлінням Братства.

3.4. Виключною компетенцією Загальних зборів /Собору/  Братства є:

– прийняття Статуту Братства  і внесення до нього змін та доповнень, які підлягають затвердженню та реєстрації у встановленому порядку;

– визначення загальних напрямків діяльності Братства, планів по їх реалізації;

– затвердження емблеми, символів та відзнак Братства;

3.5. Рішення Загальних зборів /Собору/ приймається простою більшістю голосів.

3.6. Постійно діючим виконавчим органом Братства є Правління Братства, до складу якого входять: Голова /Стратиг/,  Канцлер /заступник голови/, відповідальний секретар.

3.7. Правління Братства:

– забезпечує виконання рішень Загальних зборів /Собору/ Братства;

– вирішує поточні питання діяльності Братства;

– скликає позачергові Загальні збори /Собор/;

– створює комісії, секції, відділи з питань діяльності Братства;

– за поданням Голови /Стратига/ Братства призначає та звільняє з роботи /посади/ керуючого справами, скарбника та інших штатних працівників;

3.8. Керівництво Правлінням Братства здійснює Голова /Стратиг/ Братства, який обирається Загальними зборами /Собором/ безстроково і благословляється на цю посаду Патріархом Київським.

3.9. Голова Братства має такі повноваження:

– представляти на Загальні збори /Собор/ для обрання кандидатури  Канцлера (заступника Голови) та відповідального секретаря Братства;

– скликати засідання Правління Братства;

– представляти  Братство в державних, громадських, духовно-релегійних органа та організаціях, у тому числі і за кордоном;

3.10.  Канцлер Братства, у разі відсутності Голови /Стратига/ Братства,  приймає участь в здійсненні керівних функцій Братства.

3.11. У разі відсутності Голови /Стратига/ та Канцлера Братства, керівництво здійснює відповідальний Секретар Братства.

IV. ЧЛЕНИ БРАТСТВА. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.

4.1. Дійсним членом Братства може стати особа, що досягла віку 18 років, незалежно від статі, громадянства і національності, яка є православним християнином, поділяє мету і цілі Братства, пройшла спеціальну духовно-релігійну підготовку, відома своєю ревністю до православної віри, не знаходяться під забороною, а також під церковним судом.

– кандидати, які бажають вступити до Братства, подають заяву про вступ;

– кандидат повинен присягнути Братству підписавши Кодекс Честі / Присягу /  Братства;

– кандидат повинен бути таким, що пройшов таїнство хрещення;

– кандидат повинен мати двох поручителів які є засновниками або перебувають в Братстві не менше 2 років і є дійсними його членами;

– кандидат має пройти випробувальний термін та зарекомендувати себе тільки позитивними відгуками під час його проходження;

– під час проходження випробувального терміну кандидат повинен брати активну участь у діяльності Братства;

– поручителі кандидата повинні внести до скарбниці Братства відповідні внески та пожертви;

– кандидат повинен в повному обсязі виконувати вимоги Статуту Братства;

4.2. Основу Братства складають представництва /осередки/, які створюються при парафіях УПЦ Київського Патріархату за наявності не менше трьох членів Братства.

4.3. Братство може утворювати сільські, міські, районні та обласні представництва.

4.4. Всі дійсні члени Братства мають рівні права і обов’язки.

4.5. Члени Братства зобов’язані:

– виконувати вимоги Статуту Братства;

– сумлінно виконувати рішення керівних органів Братства;

– своєю діяльністю зміцнювати авторитет Братства;

– систематично відвідувати богослужіння.

4.6. Члени Братства, які не дотримуються Статуту Братства, не виконують рішень його керівних органів, завдали шкоди авторитету Братства та УПЦ Київського Патріархату, будуть виключені з членів Братства за рішенням Загальних зборів.

4.7. Члени Братства, які протягом трьох місяців без поважних причин не беруть участі в роботі структур Братства, автоматично вибувають з Братства.

V. ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Для матеріального забезпечення добродійницької, милосердної, духовно-релігійної та іншої діяльності, життєвих потреб Братства та струк­тур УПЦ Київського Патріархату в установленому порядку Братство може:

– збирати добровільні пожертвування;

– виготовляти і реалізовувати предмети традиційних народних промислів та предмети духовного, релігійного і культового призначення;

– замовляти проектну документацію та здійснювати будівництво храмів, учбових центрів спеціального та загального призначення та інші споруди;

– займатись сільськогосподарською діяльністю;

– проводити закупівлю сільськогосподарської, харчової, промислової продукції для життєвих потреб Братства та структур УПЦ Київського Патріархату;

– створювати підприємства, в тому числі спільні, для виробництва і реалізації продукції і товарів широкого вжитку, в тому числі за кордоном;

– виробляти, купувати, імпортувати, експортувати і розповсюджувати предмети релігійної обрядності та релігійну літературу;

– організовувати навчально-виробничі, мистецькі, реставраційні та інші майстерні;

– створювати власну матеріальну базу, для чого будувати, купувати об’єкти релігійного, соціально-культурного, виробничого, житлового та іншого призначення, а також рухоме та нерухоме майно, транспор­тні засоби, продавати та дарувати його.

– Братство реалізує свою продукцію, товари, майно та послуги за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

5.2. Братство самостійно здійснює свою господарсько-економічну діяльність, її розвиток та планування, якщо вона не суперечить його Статутним положенням і чинному законодавству.

5.3. Прибуток від виробничої діяльності Братства та його структур включаючи кошти одержані від добровільних пожертвувань, членських внесків, реалізації предметів і літератури релігійного, духовного і культового призначення, та інші види грошових надходжень пов’язанних з релігійно-духовною діяльністю, у відповідності із законодавством податком не обкладається.

                                           VI. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

6.1. Братство має право здійснювати самостійно зовнішньоекономічну діяльність у відповідності із своїми Статутними положеннями та чинним законо­давством.

6.2. Валютні кошти зараховуються на валютний балансовий рахунок та використовуються Братством самостійно.

6.3. Братство має право одержувати благодійні внески від своїх закордонних партнерів.

6.4. Братство має право на участь у міжнародних благодійних проектах, організацію зустрічей з представниками аналогічних зарубіжних організацій які виявляють бажання співробітничати з Чином; створення відповідних, в тому числі спільних підприємств, проведення виставок, аукціонів, благодійних концертів, зустрічей з відомими зарубіжними діячами культури, науки, політики і бізнесу, представниками Церкви та релігійних аналогічних організацій, приватними особами.

VII. МАЙНО ТА КОШТИ.

7.1. Кошти Братства складаються з:

а) вступних та членських внесків;

б) добровільних пожертв фізичних і юридичних осіб, державних, громадських та інших підприємств, установ, організацій і фондів;

в) пожертв від розповсюдження предметів православного релігійного призначення і православної релігійної літератури (книг, журналів, газет, аудіовідеозаписів), а також від реалізації таких предметів;

г) надходжень від підприємницької діяльності установ, підприємств Братства, що використовуються на статутні цілі Братства;

д) відрахувань представництв/осередків/  Братства , їх підприємств, організацій, фондів та ін.;

е) відрахувань від прибутку підприємств, заснованих Братством самостійно або разом з іншими юридичними або фізичними особами;

є) інших не заборонених законодавством надходжень, у тому числі прибутків від цінних паперів і вкладів, розміщених на депозитних рахунках, а також від здачі приміщень в оренду.

7.2. Братство має розрахункові рахунки, в тому числі і валютні, в банківських установах, а також може мати у власності акції та інші цінні папери.

7.3. Кошти витрачаються на оренду приміщень, будівель; на будівництво і оснащення центрів Братства, Храмів; на забезпечення життєвих потреб членів Братства; для оплати організацій лекцій, семінарів, поїздок паломництва, Соборів; на доброчинну, милосердну діяльність тощо.

7.4. Майно Братства складається з добродійних передач /заповітів/ юридичних та фізичних осіб, будівель, споруд, засобів пересування, предметів релігійного, культового, культурного, спільного та індівідуального призначення, а також виготовлені і придбані самим Братством та його членами; передане державою, а також придбане іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

7.5. Фінансові та майнові добродійницькі пожертви Братства не оподатковуються.

7.6. Братство може створювати, незалежно від державних, свої допоміжні страховий і пенсійний фонди.

VIII.  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БРАТСТВА.

8.1. Братство є юридичною особою з дня реєстрації свого Статуту в державних органах, користується правами і виконує обов’язки згідно із Конституцією України, чинним законодавством і своїм Статутом.

8.2. Братство має круглу печатку, кутовий штамп встановленого зразка із своїм найменуванням; емблему /Архістратиг Михаїл, що тримає в правій руці прямий меч, а в лівій щит з зображенням хреста і символа “”священного вогню”” /триквестером/ в середині перехрестя, розпізнавальну символіку.

8.3. Відкриває у встановленому порядку розрахункові рахунки в банків­ських установах; у відповідності до чинного законодавства Братство має право укладати угоди в духовній, релігійній, культурній, виробничій сферах з організаціями, установами, підприємствами, фізичними особами для реалізації своїх статутних положень.

8.4. Братство має право створювати з вітчизняними та іноземними партнерами та організаціями, які мають права юридичної особи, спільні підприємства виробничого, реставраційного, наукового, профілактично-оздоровчого, духовно-релігійного, культурного напрямку, а також добродійні /інтернати, притулки/.

8.5. Одержувати у вигляді добродійних пожертв або благодійної допомоги від зарубіжних релігійних, духовних, культурних, громадських, промислових та комерційних організацій товари народного споживання, продукти, ліки, технічні засоби та електронну апаратуру, транспорт тощо.

8.6. Звертатися до окремих громадян, трудових колективів, релігійних, культурних, громадських, промислових, комерційних організацій за добровільними фінансовими і матеріальними пожертвами та одержувати їх.

8.7. Братство здійснює свою господарську, виробничу, культурно-просвітницьку та іншу діяльність з юридичними особами, трудовими колективами та окремими особами на основі укладання угод, договорів та контрактів.

8.8. Братство не несе відповідальності по зобов’язанням окремих членів Братства.

IX.  ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

9.1.  Даний Статут має вищу силу для всього Братства та його установ – представництв,  осередків та інших установ, які входять до складу Братства. У разі суперечностей між положеннями цього Статуту та статутами установ, які входять до складу Братства, вищу силу мають положення цього Статуту.

9.2.  Для установ Братства, які діють за кордонами України, положення цього Статуту застосовуються з урахуванням законодавства країни їхнього місця знаходження.

Х.  ЮРИДИЧНА  АДРЕСА

УКРАЇНА,  01601,  м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-б.

Голова /Стратиг/ Братства Святого Архістратига Михаїла

БОКЛАН МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ